دوره مناجات خمسه العشر

حاوی دعا های پانزده گانه اما سجاد علیه السلام که انواع دعا را متناسب با انواع دعاکنندگان بیان می کنند

ارسال شده در آثار, دوره

یک نظر بنویسید