خاصیت نماز

یکی از ریشه های لغوی صلاه، از ماده تصلیه الجحیم به معنی نار و آنچه که مایه حرارت است، می باشد.

از این رو وقتی چیزی را حرارت میدهیم به راحتی میشود آن را حالت داد، از کژی به راستی دراورد.

نفوس آلوده را از طریق نماز می توان از کژی، انحرافات، گناهان، معصیت مستقیم کرد.