چگونه باید گناهان را به صغیر و کبیر تقسیم کنیم ؟

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰

«بالارتکاب الجریره…»
اگر مرتکب جرم و جنایتی بشویم
و با ارتکاب گناهان صغیره یا گناهان کبیره باعث میشویم که با زمان سوءمفارقت ایجاد شود.

فرق گناه صغیره وکبیره کجاست؟
چگونه باید گناهان را به صغیر و کبیر تقسیم کنیم ؟

➖در روایات بزرگان گناه کبیره و صغیره را اینطور معنا کرده اند که هرکجا که گناهی را وعده آتش داده باشند آن گناه کبیره است
اما اگر تأکید نکرده باشند که در قبال گناهی جزا آتش است آن گناه، گناه صغیره است.

➖دریک دسته بندی دیگر هم اینطور آورده اند که اگر گناهی در قران به آن وعده عذاب داده باشند آن گناه کبیره است
واگر گناهی در علم کلام، در علم فقه و …گناه شمرده شده باشد اما در قران به آن وعده عذاب داده نشده باشد آن گناه صغیره است.

➖نظر دیگر هم اینکه صغیره و کبیره به این است که اگر در فقه برای او حد درنظر گرفته شده باشد آنها کبیره اند و آن گناهانی که برای آنها حد درنظر گرفته نشده و حکم آن را در دادگاهها حاکم تعیین میکند گناهان صغیره هستند