همه نیازهای انسان در مظاهر وجودی که همان طبیعت میباشد وجود دار

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰

همه نیازهای انسان در مظاهر وجودی که همان طبیعت میباشد وجود دارد،واینکه از خداوند نعمت ها را بخواهیم.

مثلا به خود خداوند بگوییم باران بفرست، درست هست که ابر باران را میبارد ولی ابر مستقل در فرستادن باران نمیباشد، چرا که ابر کاره ای نیست. یا زمین کاره ای نمیباشد، زمین را خداوند باید قدرت بدهد، تا بتواند برویاند.
در تمام ابعاد گام اول: توجه به عنایت الهی میباشد که دارای دو بعد هست،یک بعدش حفظ شرافت انسانی هست که خودش را در مقابل دیگران ضایع نکند وحفظ شخصیت وکرامت خود انسان میباشد.

گام دوم :اعتقاد به توحید در نظام عالم میباشد.