ما نميتوانیم بگوییم زمانه به ما بد کرد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰


چون زمان دو مرتبه دارد

▫️یک مرتبه همین طبیعت عالم ماده است
این چه بدی به ما کرده است⁉️
این گردش زمین و خورشید و …

➖روایتی از فیض الاسلام دراین رابطه
«لا تصب الدهر فان دهر هو الله»
به دهر ناسزا نگویید که دهر خداست، روزگار را دشنام ندهید که روزگار خداست

🔷مثال : موجهای دریا همان دریا است
اگر دریا را دوست داشته باشیم نباید به امواج آن اهانت کنیم چون امواج هم مظهری از مظاهر دریاست
➖در روایت هم به این معنا میشود که روزگار مظهری از مظاهر خداوند است
پس به نوعی میشود گفت خود خداست.

✔️اگر زمانه را در مرتبه طبیعت معنا کنیم ، این ما هستیم که در این زمان بدیم یا خوبیم والا گردش زمین آسمان بدی و خوبی ندارد.

▫️یک مرتبه دیگر زمان هم این است که خود زمان
🔻روح زمان
🔻دهر زمان
🔻سرمد زمان
🔻این عوالم بالای زمان و …. خالقش خداوند است.

➖این عالم طبیعت ماده، عالم مادون دست پرورده ی عالم مافوق است
چون عالم عقل و عالم مثال واسطه در فیض الهی هستند.
و اگر واسطه در فیض هستند پس اینها مستفیض از عالم بالاست

▫️ بنابراین همانی که با ما هست مرتبه عقلیت این عالم طبیعت ماده است
وحالا دو مرتبه وجود عقلی باهم در ارتباطند
🔻ما یک مرتبه وجود عقلی
🔻زمان هم یک مرتبه وجود عقلی

✔️دو موجود عقلی تا باهم هستند به هر صورتی باشند هنگام جدایی هم همانگونه جدا میشوند.