بحول الله وقوةاقوم واقعد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰

نکته ای راکه باید در نظر بگیریم این هست که، همه این امکانات ونعمت ها را خداوند متعال در خدمت بشر قرار داده است ، از همان زمین کشاورزی تا نانوا تا قصاب ووو
که همه این نعمت ها حول ومحور همان جمله بحول الله وقوةاقوم واقعد میباشد.
➖که با همین بحول الله وقوةاقوم گندم می روید.
➖باهمین بحول والله وقوةاقوم ابر میبارد.
➖باهمین بحول والله وقوةنانوا نان میپزد وهزاران نعمت دیگر
که همین حول وقوه الهی تمام سراسر هستی را فرا گرفته است. که با همین حول وقوه الهی جبرئیل قرآن را آورد، با همین حول وقوه الهی پیامبر امام علی رامعرفی کرده است.
➖ما هرجا که بخواهیم دست ببریم همین حول وقوه الهی وجود دارد وسراسر هستی را فرا گرفته است.
همه عنایت ها از طرف خداوند متعال میباشد.
نکته ای را که همیشه باید در نظر بگیریم این هست که ما همین عنایت الهی را خودمان مستقیم از خداوند بخواهیم.
➖به عنوان مثال :خدا یا یه استاد خوب تو برای ما بفرست که مارا درس بدهد.
➖یا اینکه برای دوختن یک لباس بگویم خدایا تو بهترین خیاط را سر راه ما قرار بده،وبگویم خدایا تو مرحمت کن آن خیاط دکمه خوب داشته باشد ووو
(در همه درخواست نعمت ها فقط خدا را واسطه قرار دهیم وفقط فقط از خودش بخواهیم. )