خداوند همه نعمتها را در اختیار انسانها قرار داده است

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۲۵

آیت الله حسینی آملی:

نهج البلاغه:

خداوند همه نعمتها را در اختیار انسانها قرار داده است

خداوند نعمات را در عالم قرار داده

 لکن ما مثل حیوانات(انفرادی) بصورت مستقیم نمیتوانیم از نعمتها استفاده کنیم

انسانها اجتماعی زندگی میکنند و محیط زندگی انسانها شبکه ای در هم تنیده شده است

همه بهم خدمت میکنند و خدمات متقابل میگیرند

 در کمال انسانیت ودرکمال حفظ شرافت و انسانیت هم بهره میدهند و هم بهره میبرند